Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục, Năm học 2019-2020

TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020 (Thực hiện theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo)

Chiến lược Phát triển nhà trường Giai đoạn 2019-2023 Tầm nhìn đến 2025

Chiến lược Phát triển nhà trường Giai đoạn 2019-2023 Tầm nhìn đến 2025

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2023 VÀ TẦM NHÌN 2025

Chiến lược Phát triển nhà trường Giai đoạn 2010-2015 Tầm nhìn đến 2020

Chiến lược Phát triển nhà trường Giai đoạn 2010-2015 Tầm nhìn đến 2020

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 TẦM NHÌN ĐẾN 2020

 


Close