Khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19

Chỉ đạo của Thành ủy Đà Lạt về công tác phòng chống dịch Covid ở mức cao nhất

Ngày 16/7/2021, Thành ủy Đà Lạt đã ban hành công văn số 341-CV/ThU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kích hoạt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

Những điểm mới trong Quy định 24 ''Về thi hành Điều lệ Đảng''

Ngày 30/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 24-QĐ/TW “Về thi hành Điều lệ Đảng” (gọi tắt là Quy định số 24). Quy định này chính thức thay thế Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 “Quy định thi hành Điều lệ Đảng” (Quy định số 29). Quy định số 24 có một số điểm mới so với Quy định số 29 trước đây.

Hoạt động giao lưu, nâng cao kiến thức cho học sinh luôn được Trường PT DTNT tỉnh chú trọng và thu hút sự tham gia tích cực của các em (trong ảnh Thi kiến thức qua hình thức Chiếc nón kỳ diệu)

Chi bộ Trường Dân tộc Nội trú với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng được coi là cái nôi đào tạo nguồn cán bộ DTTS cho tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển Kinh tế - xã hội vùng DTTS nói riêng. Chính vì vậy giải pháp “Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc nội trú” luôn được Chi bộ, Ban Giám Hiệu nhà Trường đặc biệt quan tâm.

 


Close