Chỉ đạo của Thành ủy Đà Lạt về công tác phòng chống dịch Covid ở mức cao nhất

Khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19

Khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19

Ngày 16/7/2021, Thành ủy Đà Lạt đã ban hành công văn số 341-CV/ThU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kích hoạt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.


.