Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025

Chủ nhật - 02/06/2024 15:07
Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS - THPT Tỉnh Lâm Đồng xây dựng phương án phối hợp tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 như sau:
TUYEN SINH DTNT lamdong
TUYEN SINH DTNT lamdong
Tải kế hoạch về máy: 

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG PTDTNT THCS-THPT TỈNH 
                     
 Số: 116 / KH DTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Đà Lạt, ngày 28 tháng 05 năm 2024
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10
NĂM HỌC 2024-2025
 
Kính gửi: Phòng Giáo dục – Đào tạo và Trường PT Dân Tộc Nội Trú THCS các huyện: Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh,
 Đam Rông, Đơn Dương và TP. Đà Lạt.
             
Căn cứ công văn số 594/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 16 tháng 04 năm 2024 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh mầm non, phổ thông năm học 2024- 2025;
Căn cứ quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú và tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Trường PT Dân Tộc Nội Trú THCS & THPT Tỉnh Lâm Đồng xây dựng phương án phối hợp tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 như sau:
 
1. Tuyển sinh lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú.
1.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển, tuyển thẳng              
 1.  Đối tượng và điều kiện dự tuyển
 • Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại:
+ Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ- UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
+ Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ- UBDT. Trường PT DTNT được tuyển không quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hằng năm.
 • Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.
 1. Tuyển thẳng vào lớp 6 Trường PT DTNT
Học sinh thuộc đối tượng và điều kiện dự tuyển nói trên là dân tộc thiểu số rất ít người; đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

1.2 Chế độ ưu tiên

 • Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng:
+ Con liệt sĩ.
+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên.
+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.
+Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.
+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.
- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%.
+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
- Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:
+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
+ Người dân tộc thiểu số.
+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KT- XH) đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ- UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

*Lưu ý khi xét diện ưu tiên:

 • Học sinh sống tại các vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, nhưng ở đó không có cơ sở trường học phải đi đến trường khác (không thuộc vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn) theo quy định phân luồng học sinh của các phòng GDĐT để học tập vẫn được cộng 1,0 điềm ưu tiên.
 • Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
 • Giấy chứng nhận hưởng chính sách ưu tiên, tuyển thẳng của học sinh phải nộp trước ngày hết hạn nhận hồ sơ mới được chấp nhận làm căn cứ để xét diện ưu tiên.

1.3 Địa bàn tuyển sinh

 • Trường PT DTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng tuyển sinh trên địa bàn huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt.

1.4 Hồ sơ, địa điểm và thời gian nộp hồ sơ dự tuyển

 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Phòng GDĐT quy định).
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Căn cứ hợp pháp để xác nhận thông tin về cư trú (căn cước công dân của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ).
 • Bảng điểm năm học lớp 5 có xác nhận của nhà trường.
 • Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
 1. Địa điểm nộp hồ sơ: Phụ huynh học sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trường tiểu học nơi học sinh học. Trường tiểu học có nhiệm vụ lập danh sách, kiểm tra (đủ hồ sơ, thông tin phải trùng khớp giữa các loại giấy tờ hồ sơ) và nộp hồ sơ tuyển sinh về Phòng GDĐT.
 2. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về trường tiểu học: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 08/6/2024.
1.5 Điểm xét tuyển: Là tổng số điểm kiểm tra môn Toán và môn Tiếng Việt cuối năm học lớp 5 và điểm ưu tiên (nếu có).

                1.6 Nguyên tắc xét tuyển

Căn cứ thứ tự ưu tiên xét tuyển và điểm xét tuyển của học sinh, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau:
- Học sinh có điểm ưu tiên cao
- Học sinh có điểm kiểm tra mônTiếng Việt cuối năm học lớp 5 cao
- Trong trường hợp điểm kiểm tra môn Tiếng Việt cuối năm học lớp 5 mà bằng nhau thì tiếp tục lấy tổng điểm môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí cuối năm học lớp 5 làm cơ sở để xét.

II. TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

2.1 Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

 2.2 Đối tượng, điều kiện dự tuyển

 1. Đối tượng
 • Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại:
+ Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng được quy định tại Quyết định số 612/QĐ- UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
+ Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
 • Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng được quy định tại Quyết định số 612/QĐ- UBDT. Trường PTDTNT được tuyển không quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hằng năm.
 1. Điều kiện dự tuyển: Học sinh thuộc đối tượng nêu trên và đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

2.3 Địa bàn tuyển sinh

 • Trường PT DTNT THCS và THPT tỉnh Lâm Đồng tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Lạc Dương, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông và thành phố Đà Lạt.

2.4 Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên

a) Tuyển thẳng vào trường PT DTNT các đối tượng sau:

Học sinh thuộc đối tượng và điều kiện dự tuyển nói trên là dân tộc thiểu sốrất ít người; đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật.

b) Chế độ ưu tiên: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục III công văn 594/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 16 tháng 4 năm 2024

2.5 Hồ sơ dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Mục III của công văn 594/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 16 tháng 4 năm 2024.

2.6 Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển

a) Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 tại tỉnh Lâm Đồng thực hiện ĐKTS trực tuyến theo lịch quy định tại Phụ lục I kèm theo văn bản này.

b) Thí sinh tự do nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại trường PT DTNT (theo đúng địa bàn tuyển sinh) và hoàn thành trước 17 giờ 00 phút, ngày 29/5/2024.

2.7 Điểm xét tuyển:

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Mục III của công văn 594/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 16 tháng 4 năm 2024

2.8 Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển theo thứ tự các nhóm đối tượng như sau:

+ Học sinh thuộc diện tuyển thẳng.

+ Học sinh dân tộc đã tốt nghiệp THCS tại các trường PT DTNT cấp huyện.

+ Các trường hợp còn lại.

- Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ cho từng huyện ( thành phố), thứ tự các nhóm đối tượng tuyển và điểm xét tuyển của học sinh, tiến hành xét tuyển theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp đảm bảo chỉ tiêu được giao. Trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn.

+ Tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của môn Toán và môn Ngữ văn cao hơn.

- Học sinh đã trúng tuyển vào trường PT DTNT thì không được xét tuyển sinh vào các trường THPT khác.

2.9 Nhập học:

- Khi có thông báo của Hội đồng tuyển sinh trường THPT về kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải nộp đủ các loại hồ sơ để làm thủ tục nhập học gồm:

+ Phiếu ĐKTS.

+ Giấy khai sinh: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, tuyển thẳng do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

+ Học bạ cấp THCS (đối với thí sinh tự do).

+ Bản photo của một trong các giấy tờ sau: Căn cước công dân (CCCD)/giấy Hẹn trả thẻ CCCD/giấy Thông báo số định danh cá nhân/giấy Xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp

+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

+ Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với trường hợp học sinh là người khuyết tật.

-Thời hạn hoàn thành trước 17 giờ 00 phút, ngày 10/7/2024. Sau thời hạn này, nếu học sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.

Mọi ý kiến đóng góp xin phản hồi về trường PT Dân Tộc Nội Trú THCS&THPT Tỉnh theo thông tin sau:

 Địa chỉ liên hệ của trường PT Dân Tộc Nội Trú THCS&THPT Tỉnh Lâm Đồng: Số 2 - Huyền Trân Công Chúa – Phường 5 – Đà Lạt – Lâm Đồng

- ĐT cơ quan: 0263 3822160.

- Địa chỉ mail: c3dtntlamdong.lamdong@moet.edu.vn

- ĐT cán bộ phụ trách tuyển sinh:

 0379069125 – Cô Ngọc, 0902918485 – Cô Hiền

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường PT Dân Tộc Nội Trú THCS&THPT Tỉnh, kính mong sự phối hợp của Hội đồng tuyển sinh các huyện, thành phố và các trường PT Dân Tộc Nội Trú các huyện.

Trân trọng./.                                                    

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                              (đã ký)
                                                                                                       Phạm Thị Hồng        
  

Nơi nhận:                                                                                   
- Phòng QLCL- GDTX Sở GDĐT;
- Các Phòng GD-ĐT Huyện;                                                      
- Các trường DTNT Huyện;                                                        
- Lưu VP.

Nguồn tin: Trường PTDTNT THCS-THPT tỉnh Lâm Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây